HİZBUŞEYTAN


   Hizbuşeytan unvanı Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kavramdır. Şeytanın kendisine has hizbi vardır. Şeytan, daima insanları kendi hizbine davet eder. Allah(cc) buyuruyor:

   “Şüphesiz Şeytan, sizin için büyük bir düşmandır. Siz de onu düşman tanıyın. Ancak cehennemlik olmanız için sizi kendi HİZBİNE, tarafına davet .eder.” (Fatır Sûresi/6) Bu ayeti kerime’den açıkça anlaşılıyor ki; şeytanın kendisine mahsus bir hizbi vardır. Şeytan ile hizb kelimesini birleştirdiğimiz zaman karşımıza HIZBUŞEYTAN çıkar. Hizbuşeytan; şeytanın taraftarı, şeytanın ordusu, şeytanın askerleri, şeytanın yardımcıları ve şeytanın partisi anlamına gelir. Hizbuşeytan her çağ ve mekanda Hizbullah’ın zıddı ve düşmanıdır. Hizbuşeytanı başka bir şekilde tarif edersek; her hareketinde şeytanın etkisi altında kalanlar, şeytanın erleri, şeytan dostu, şeytan tarafdarı ve şeytan partisi anlamına gelir.(Hak Dini Kur’an Dili (M.Hamdi Yazır) C:7, Sh:4803, İst/1971)

   Hizbuşeytan unvanının İstılahı manasını delilleniyle beraber açıklayalım: “Hizbuşeytan, Allah’a ve Allah’tan gelen ilahî kanunlara küfreden, Allah’ın yasalarıyla alay eden bir hizbdir. Allah(cc) buyuruyor: “Şüphesiz ki küfredenleri korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.”(Bakara Sûresi/6) Bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre küfrün birtakım çeşitleri vardır. Küfrün ne kadar çeşidi varsa Hizbuşeytan onların hepsini icra eder, Hizbuşeytan, şeytanı ilah edinen bir hizbdir. Şeytanı ilah edinmeyen bir hizb, Hizbuşeytan olamaz. Allah(cc) buyuruyor: “Ey insan oğulları! Ben size, şeytana tapmayın o sizin için apaçık bir düşmandır, diye bildirmedim mi?”(Yasin Sûresi/60) Hizbuşeytan nefsi arzularını ilahlaştıran bir hizbdir. Nefsi arzularına göre hareket ederler. Kendi nefsi arzularını dayanak yapıp, kafalarından kanun ve prensib çıkarırlar. Allah(cc) buyuruyor: “Hevasını ilah edinenleri görmedin mi?” (Casiye Sûresi/23) 0 halde Hizbuşeytan, Heva putunun esiri olan hizbdir. Hizbuşeytan, her hareketinde halk putuna tapan ve beşeriyete ibadet mezhebi olan Hümanizmin savuncusudur. Allah(cc) buyuruyor: “Onların çoğu zandan başkasına tabi olmaz.” (Yunus Sûresi/36) 0 halde malzemesi zan olan her hizb, Hizbuşeytandır.

   Hizbuşeytan; ilme karşı ve insanların fıtratına zulüm etmiş olan hizbdir. Yani bilgisizce kendi hevalarına uyarlar. Allah(cc) buyuruyor: “Hayır, o zulmedenler bilgisizce kendi hevalarına tabi oldular.” (Rum Sûresi/29) Hizbuşeytan; putları ve insanları ilahlaştıran çok Tağutlu batıl bir hizbdir.Yani her hareketinde Allah’a şirk koşan bir hizbdir. Allah(cc) buyuruyor: “Onların çoğu Allah’a iman etmez ille de Allah’a şerik katanlardır.” (Yusuf Sûresi/106) Hizbuşeytan Şeytan boyasıyla boyanmış, şeytanın hakimiyet gücü altında kalmış, Allah’ın hakimiyet gücüne hizmet etmeyi unutmuş sadece şeytan ve şeytan düzenine hizmet eden bir hizbdir. Şeytan düzeninin gölgesinde yaşayan ve şeytan düzeninin mutluluğu için çalışan her hizb; Hizbuşeytan’dır. Allah(cc) buyuruyor: “Bunları şeytan kaplamış da Allah’ı hatırlamayı kendilerine unutturınuştur. Bunlar “HİZBUŞEYTAN”dır. Bilin ki, “HİZBUŞEYTAN” olanlar, hep hüsrana düşenlerdir. “ (Mücadele Sûresi/19)

   Hizhuşeytan; insanları camiden alıkoyan ve camileri yıkmaya çalışan müşrikler topluluğudur. Hizbuşeytan hiçbir zaman camiye yaklaşmaz. Yaklaşırsa da yıkmak için yaklaşır. Mescidlerin içerisinde Allah’ın hakimiyet gücüne hizmet edilmesine müsaade etmeyen ve Allah’a yapılan ibadeti hafife alan her hizb, Hizbuşeytandır. Allah(cc) buyuruyor: ‘Müşriklerin, Allah mescidini ziyarete ve o mescidi imar etmeğe hakları yoktur. Onlar kendi küfürlerine kendileri şahiddirler. Onların bütün yaptıkları beyhudedir. Ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar.” (Tevbe Sûresi/17) Hizbuşeytan; İslâm’ı hayat düzeni kabul etmeyen ve beşeri rejimleri ihya etmeye çalışan zalimler topluluğudur. Allah(cc) buyuruyor: “İslam’a çağrıldığı halde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Saf Sûresi/7)

   İslâm’ın bir bölümünü alıp diğer bölümlerini ihmal eden hizb de; Hizbuşeytandır. İslâm bir bütündür. İslâm’ı parçalayan veya bu kısmı önemlidir şu kısmı da önemsizdir diyen hizb de; Hizbuşeytandır. Allah(cc) buyuruyor: “0 kimseler ki, Allah’ı ve Peygamberlerini inkâr ederek kâfir olurlar, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve: “Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz.” derler ve böylece imanla küfür arasında orta bir yol tutmak isterler.” (Nisa Sûresi/150) “İşte bunlar, gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirler için rüsvay edici bir azab hazırlamışızdır.” (Nisa Sûresi/l5l)

   Hizbuşeytan; Allah’ın mahkemesini red ve inkâr edip, Tağut’un mahkemesine müracaat eden hizbdir. Tağutlardan adaleti bekleyen ve meselelerini Tağut’un mahkemesine gönül rızasıyla götüren her hizb; Hizbuşeytandır. Allah(cc) buyuruyor: “Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağut’u inkâr etmekle emrolunmuşken Tağut’un önünde mahkeme olunmak isterler. Şeytan onları Tağut’a meyletmekle hidayetten uzak bir delalete saptırmak murad eder.” (Mevakib Tefsiri (Nisa Sûresi:59) C:1, Sh:152, İst/1282) Hizbuşeytan; hayat boyunca Tağut’u dost edinen ve Tağut’un rehberliğinde hayatını sürdüren bir hizbdir. Tağut’u dost edinen her hizb; Hizbuşeytandır. Allah(cc) buyuruyor: “Kâfirlerin dostları ise ancak Tağut’tur. 0 da onları Nur’dan ayırıp Zulumat’a iletir. Onlar Cehennemin ehlidir. Orada ebedi kalıcıdırlar." (Bakara Sûresi/257)

   Hizbuşeytan; İslâm ve müslüman ile alay eden, İslâm’a eskimiş sistem, müslümana da gerici ve mürteci damgasını vuran her hizbdir. Allah(cc) buyuruyor: “Kendilerine bilgiden okuma-yazmadan biraz nasib verilmiş olanlara bakmaz mısın? Onlar Cibt ve Tağut’a inanıyorlar. İnkârcılar için de; “Bunlar müminlerden daha doğru bir yoldadır” diyorlar.” (Nisa Sûresi/51) 0 halde batıl sistem ve kanunların İslâm’dan üstün olduğunu iddia eden herkes Hizbuşeytanın tabi bir üyesidir.

   Hizbuşeytan; Hem Allah’a Şirk koşan hem de geçmişteki müşriklerin şirkini taklid eden bir hizbdir. Allah(cc) buyuruyor: “Bir edebsizlik ettikleri zaman: “Atalarımızı böyle bulduk; bize bunu Allah emretmiş derler. Sen de ki “Allah edebsizliği emretmez. Bilmediğiniz şeyleri Allah’ın üzerine mi atarsınız?” (A’raf Sûresi/28) 0 halde atalarının putlarından, melânetlerinden vaz geçmeyen her hizb; Hizbuşeytandır. Hizbuşeytan; Malını Allah yolunda harcamayıp, saçıp savuran bir hizbdir. Allah(cc) buyuruyor: “Şüphesiz saçıp savuranlar, ihvanu şeyatindirler. Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür.” (İsra Sûresi/27) Esasen israfı prensib edinen hizb, hizbuşeytandır.

   Hizbuşeytan; Dar’ul Harbi vatan edinen bir hizbdir. Hizbuşeytanın sancağı ise şeytan sancağıdır. Daveti daima şeytanadır. Hizbuşeytan, şeytan için çalışır ve şeytan için savaşır.(
Fizilal-i Kur’an (Seyyid Kutub) C: 14, Sh:357, İst/1 979) İşte bu vasıflara sahib olan her hizb; Hizbuşeytandır. “Bir insanın hizbuşeytandan sayılabilmesi için şu aşağıdaki altı maddenin bulunması lâzımdır:

   1- Allah’a buğzedip, şeytan’ı sevmek ve şeytan tarafından sevilmek.

   2- Şeytan ve Şeytanın ilkelerine dayanan Tağuti düzenin atmosferine girmek.

   3- Allah’ı ve Allah’ın düzeni Şeriat’ı unutmak.

   4- Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenlerle beraber olmak ve bunlara karşı merhametli olmak.   

   5- Şeytan’a ve Şeytanın düzenine bey’at etmek; kalbi ve fiili bağlılık.

   6- Şeytanın ilkelerine dayanan bir düzeni tamir etmek ve şeytani düzenin şeytani ilkeler üzerinde yükselmesi için çalışmak.

   Yukarıdaki şartların hepsi şu ayetlerin içerisinde mündemicdir. Allah(cc) buyuruyor: “Bunları Şeytan kaplamış ve Allah’ı hatırlamayı kendilerine unutturmuştur. Bunlar ”HİZBUŞEYTAN”dır. Bilin ki, “HİZBUŞEYTAN” olanlar hüsrana düşenlerdir.” (Mücadele Sûresi/19) “Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenler, işte onlar en çok zillete düşenlerle beraberdirler.” (Mücadele Sûresi/20) 0 halde her muvahhid bilmelidir ki; hangi hizb Batıl’la beraberse o hizb, Hizbuşeytandır. Hizbuşeytan muvahhid’in kıyamete kadar değişmez düşmanıdır. Çünkü Hizbuşeytan, Allah ve Peygamber’e düşmandır. Müstekbir ve mütegallibelerin dostu, müstaz’afinlerin de katilidir. Hizbuşeytanın sonu Nurun zıddı zulmettir. Hizbuşeytanın gayesi; “Şeytan”, programı; insanların kendi yanlarından uydurdukları kanun ve düzmelerdir. Muvahhid bir insanın hayat programı ise tam bunun zıddıdır.


Mustafa Çelik (İslâmî Hareket Fıkhı c:1 Sh: 41-46)

  Devam